NOWE ZASADY SELEKCJI

SAMCÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ I MUFLONA

  1. Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015r

w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

  1. Uchwała nr 50/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24 lipca 2018r

w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia

15 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

……

  1. b) Jeleń szlachetny

      Rodzaj

     odstrzału

 

poroże

     Odstrzał prawidłowy

                   „o”

-------------------------------------

                              Opis formy

   Odstrzał nieprawidłowy

                      „x”

----------------------------------

poroża

Selekcyjny

- do 85%

ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

      1

----------

    2-4

----------

    5-9

szpicaki o średniej długości tyk do wysokości łyżek

-------------------------------------

         do ósmaka nieregularnego włącznie

-------------------------------------

wszystkie formy niekoronne

i jednostronnie koronne

szpicaki o długości tyk powyżej wysokości łyżek, rozwidlone, koronne i formy

            wyższe

----------------------------------

       formy wyższe

----------------------------------

       formy wyższe

Łowny – min. 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

     10

i starsze

    bez względu na formę

               poroża

 

                  brak

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:

- 2 cm w pierwszym porożu,

- 5 cm w drugim porożu i starszych

Osobnikami selekcyjnymi w 5 porożu i starszych są wszystkie formy niekoronne

 i jednostronnie koronne.

……….

  1. d) Daniel

 

Rodzaj odstrzału

 

poroże

   Odstrzał prawidłowy

                 „o”

-------------------------------------

                              opis formy

Odstrzał nieprawidłowy

                   „x”

----------------------------------

poroża

Selekcyjny

do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

      1

------------

   

      2

------------

  

     3-6

              szpicaki

-------------------------------------

wszystkie szydlarze i łyżkarze o średniej długości tyk do podwójnej wysokości łyżek

-------------------------------------

wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopata co najmniej do połowy jej długości

         formy wyższe

----------------------------------

  

         formy wyższe

---------------------------------

         formy wyższe

       

Łowny –

min. 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

     7

i starsze

     bez względu na formę

                 poroża

          

                  brak

 

Osobnikami selekcyjnymi w 3 porożu i starszych są wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do połowy jej długości.

  1. e) sarna

Rodzaj odstrzału

poroże

    Odstrzał prawidłowy

                  „o”

-----------------------------------

                             Opis formy

   Odstrzał nieprawidłowy

                  „x”

----------------------------------

poroża

Selekcyjny- do 70% ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału

       1

---------------

      2-4

       guzikarze, szpicaki

-----------------------------------

 do nieregularnego szóstaka

              włącznie 

            formy wyższe

----------------------------------

            formy wyższe

Łowny – min. 30% ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału

      

        5

  i starsze

  bez względu na formę

               poroża

 

                  brak

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:

- powyżej 2 cm w pierwszym porożu

- powyżej 3 cm w drugim porożu i starszych.

Osobnikami selekcyjnymi  w 2 porożu i starszych są formy do nieregularnego szóstaka włącznie.

  1. f) muflon

 

Rodzaj odstrzału

wiek –

lata

 Odstrzał prawidłowy

                 „o”

-----------------------------------

                             Opis form

Odstrzał nieprawidłowy

                  „x”

----------------------------------

ślimów

Selekcyjny

do 50% ogólnej liczby tryków zaplanowanych do odstrzału

        2

--------------

      3-5

długość ślimów do 30 cm

-----------------------------------

o długości ślimów nie przekraczających połowy obwodu okręgu tworzonego przez kształt ślimów.

      formy wyższe

----------------------------------

      formy wyższe

Łowny min. 50% ogólnej liczby tryków zaplanowanych do odstrzału

        6

   i starsze

   bez względu na formę

              ślimów

                 brak

 

Za selekcyjne niezależnie od wieku uznaje się tryki, u których następuje wrastanie ślimów w kark lub żuchwę oraz tryki o kącie rozwarcia ślimów odbiegających od 90º.

Osobnikami selekcyjnymi w wieku 3 lat i starszych są osobniki o długości ślimów nie przekraczających połowy obwodu okręgu tworzonego przez kształt ślimów.

 

U W A G A:

- Dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku przez myśliwego, przed dokonaniem odstrzału, do 1 roku powyżej pierwszego poroża.

-Okręgowe Rady Łowieckie w celu ochrony jakości populacji, po konsultacji z Lasami Państwowymi, mogą określić inne formy i cechy (z wyłączeniem masy) poroża osobników selekcyjnych.

  Wobec powyższego myśliwy po otrzymaniu zezwolenia na odstrzał indywidualny samców zwierzyny płowej i muflona musi uzgodnić z kołem, czy w danym okręgu wprowadzono inne formy kryterium odstrzału.